Khung leo núi vuông bao gồm các chốt liên kết khung, đan kiểu vuông