Tính năng cơ bản bao gồm: 2 vòng đu tay + 1 thang dây + 1 xích đu