Xà đu đa năng hình thang

Xà đu đa năng hình thang là bộ khung vận động tối ưu hoàn hảo nhiểu tính năng, vòng đu tay, vách leo núi, máng trượt, thang dây, xích đu, cầu thăng bằng